Menu
معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری

 

مهمترين ماموريت­هاي حوزه معاونت مالی و اداری موسسه؛ برنامه ريزي و اجراي امور مالی، امور اداری (منابع انسانی)، فنآوري، برنامه­ ريزي امور رفاهی، امور طرح های عمرانی و پشتیبانی و حقوقی مي باشد. این حوزه انجام کلیه امور اقتصادي و مالی موسسه در چارچوب اعتبارات مصوب، ساماندهی نیروی انسانی، امور مربوط به ارائه تسهیلات رفاهی، امور قراردادها، دعاوی و املاک و مستغلات، پشتیبانی و امور فنی، مديريت مركز فنآوري و اطلاعات و تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه­ های توسعه و حفاظت از موسسه را بر عهده دارد. در راستاي اين وظایف؛ مديريت درآمدها و هزينه ها، بودجه ريزي، تحول و برنامه ريزي، ساماندهي، ظرفيت سازي و تجهيز نيروي انساني، هماهنگي با فعاليت هاي مراكز و آموزش كاركنان شهرداري، از جمله اصلي ترين اقدمات اين معاونت به شمار مي رود. با توجه به اين حوزه ها و محورهاي عمل آن، جهت ­گيري ­هاي راهبردي اين معاونت بر مبناي موارد زير انجام مي گيرد:


-  رشد نظام آموزشی مهارتی و کاربردی (مراکز تابعه و نیروی انسانی شهرداری)؛

-  توسعه زیر ساخت ها و ظرفیت های آموزشی با استفاده از ظرفیت های دولتی و مردمی؛ 

-  بهره گیری از تکنولوژی و فناوری نوين آموزشی؛

-  ایجاد فرصت های جدید ،تنوع بخشی و توسعه منابع مالی موسسه و مراکز تابعه؛

-  سامان دهی، ارتقاء و بهره گیری از روش های موثر افزایش عملکرد حوزه اداری؛

-  شفاف سازي و تقویت عملکرد حوزه منابع مالی؛