Menu

معرفی موسسه

معرفی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران

معرفی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران

الف) وظایف و اختیارات :


مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری تهران در چارچوب ضوابط و مقررات «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» و «دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» از وظایف و اختیارات زیر برای پاسخگویی به نیازهای شهرداری تهران، برخوردار است:

1- فراهم کردن امکانات ضروری برای تحقق اهداف مؤسسه؛

2- نیازسنجی مستمر آموزشی، مبتنی بر آمایش سرزمینی، برنامه­ ریزی، ساماندهی و هدایت آموزش­های علمی-کاربردی در راستای سیاستها، برنامه ها و خط­ مشی­ های شهرداری تهران؛

3- پذیرش دانشجو در دوره­ های علمی کاربردی مصوب دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای مراکز آموزشی تابعه؛

4- تأیید ضرورت اجرای دوره­ های نیمسالی، پودمانی و کوتاه مدت علمی کاربردی متناسب با نیاز شهرداری در مراکز تحت امر؛

5- تدارک بسترهای لازم برای انجام پژوهش­های کاربردی و فناوری و انجام فعالیت­های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی در مراکز تابعه.

 

ب) برنامه ­ها :


- ارتقای کیفیت و ساماندهی مراکز آموزشی و بازنگری در محتوا و متون درسی؛

- گسترش مراکز آموزشی جدید، به منظور به­ روز رسانی آموزش­های مهارتی؛

- توسعه و رشد فضا و امکانات آموزشی موجود (آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات) در راستای استانداردهای حوزه مهارت؛

- ارتقای شاخص ­های فرهنگی در محیط ­های مراکز آموزشی، رشد انجمن­ های علمی، کرسی­ های آزاد اندیشی، اجرای برنامه ­های مذهبی و ازدواج دانشجویی؛

- پیگیری نظام ارتقای اداری مؤسسه با اصلاح ساختار، ارزیابی عملکرد، نظام شایسته­ سالاری، سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع؛

- استانداردسازی فعالیت­های آموزشی در بخش برنامه ­ریزی و فضای آموزشی.

 

ج) عملکرد :


- برگزاری جلسات هیأت امنا، شورای مرکزی و شورای برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری، تعیین خط­ مشی حوزه­ های آموزشی و پژوهشی مؤسسه؛

- پیگیری و تأمین منابع اقتصادی و مالی مؤسسه؛

- تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه پنج ساله مؤسسه؛

- بازنگری دوره  - رشته­ های تحصیلی مراکز تابعه؛

- راه اندازی آموزش مجازی در مؤسسه و مراکز تابعه برای افزایش و تسهیل دسترسی افراد به مواد برنامه­ های آموزشی؛

- ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری و تبیین راهکارهای موثر؛

- نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت­های آموزشی بر اساس شاخص­ های عمومی و اختصاصی.